Konfigurace struktury


Operace s knihami

  Seznam knih
 • Knihy naleznete v okně aplikace .Zápis dat do knih vlevo nahoře (Sekce č. 1 ve vstupním forumláři řádků)

 • Knihami se v tomto případě rozumí pokladny, účty, různé "škatulky", "šuplíky", "slamníky", ale také půjčky, hypotéky, fondy

 • Členění je neomezené, z důvodu praktičnosti je však dobré nezakládat zbytečně košatou strukturu, např. mám-li jeden účet, hotovost v peněžence a krabičku v kredenci, pak mi postačí tři knihy (Hotovost, Účet a "Krabička")

 • V datové mřížce knih, mohu vybrat vždy jednu knihu pomocí proužku myši, tak jak je vidět na obrázku, tato kniha je tímto proužkem vybrána pro práci (např. vkládání dat, změnu jména, mazání, nebo tisk přehledu) a její řádky jsou zobrazeny v mřížce vpravo dole v přehlené formě. Výpis řádků je časově omezen za období, období "od:-do:" které je nastavno v části 3 vstupního formuláře.

 • Se změnou vybrané knihy jsou také okamžitě aktualizovány součty pohybů v mřížce pod knihami. Tím uživatel získá okamžitý přehle o jednotlivých pohybech na knize. • V datové mřížce jsou u každé knihy vyčísleny součty jejích příjmů, výdajů a konečný zůstatek.

 • Seznam knih
 • Pokud je některý sloupeček moc úzký a číslo se nezobrazuje celé, mohu jej za současného stisku klávesy myši nad přechodem mezi titulky sloupečků a tažením v pravo zvětšit. Aplikace si zapamatuje po kliknutí do mřížky šířky sloupečků a při příštím spuštění již nabídne mřížku namíru.

 • Stejným způsobem mohu zvětšit, nebo případně i velikost celé sekce 1.

 • Kurzor myši na tuto možnost upozorní změnou ukazatele, tak jak je naznačeno na obrázku.

 • Panel tlačítek (těsně nad knihami) obsahuje následující funkce

 • . Umožní založit novou knihu. Jeho stisk otevře jednoduchý dialog, kam zadáme pouze jméno knihy. Kniha je pak okamžitě připravena k použití. Počáteční zůstatek v knize zavedeme jako přímový pohyb, způsobem, který je již uveden v kapitole zadáváme řádky. Dvě knihy v jedné evidencin nesmí mít stejný název (aplikace na tuto skutečnost upozorní)

 • . Umožní přejmenovat knihu. Řádky kiihy a zůstatky zůstanou zachovány. Pokud máte větší množství knih, je praktické si ty nejčastěji používané označit předčíslím např "00-". Název hotovostní knihy pak pude vypadat "00-Hotovost"

 • . Smaže pokladní knihu včetně jejích řádků. Před každým mazáním doporučujeme provést zálohu volbou z menu aplikace .Soubor-> .Uložení

 • . V případě, že je aplikace používaná v síti a jiný uživatel pracuje na právě otevřené evidenci, obnoví data v mřížce a aktualizuje zůstatky (pokud zadal nějaké řádky do knih). Při použití pouze na jednom počítači neprovede tato funce žádnou akci.

 • . Uloží mřížku, tak jak je právě zobrazena do souboru, který se dá otevřít v excelu (open office nebo jiném tabulkovém procesoru). tato funkce je praktická, pokud chceme někomu poslat výkaz se zůstatky. Nebo pokud máme více knih (např 10 a více), tak potom v tomto souboru, můžeme pomocí tabulkového procesoru provádět různé propočty.

 • . Nastaví zůstatek v knize na požadovanou hodnotu (korekce) tento pohyb může být zadán i k historickému datu (zpětně). Nastavení zůstatku bude zaúčtováno do knihy jako běžný pohyb

  Nastavení zůstatku v knize


 • . Umožní zadat převod mezi knihami.
  Převod mezi knihami
  Ukázka výběru z bankomatu kartou


 • . (horní toolbar) Vytiskne koláčový graf, ve kterém je přehledně, vyčísleno, kolika procenty se na celkovém portofilu podílejí jednotlivé knihy.

 • . (dolní toolbar) Zobrazí koláčový graf, ve kterém jsou sečteny všechny druhy pohybů za zvolené časové období na všech knihách

 • . Koláčový graf s porovnáním příjmů a výdajů, praktický pro zhodnocení zda příjmy nepřesahují výdaje

 • . Poměr jednotlivých příjmů v přehledném grafu

 • . Přehledně zobrazené výdaje sečtené za všechny knihy za zvolené časové období

 • .Vývoj portfolia sečtěného za všechny knihy nejprve ve formě knihy s možností exportu do tabulkového procesoru, nebo zobrazení v přehledném grafu.


 • Ukázky grafů
Operace s druhy pohybu

  Seznam knih
 • Druhy pohybu naleznete v okně aplikace . Zápis dat do knih vlevo dole (Sekce č. 2 ve vstupním forumláři řádků)

 • Druhy pohybu můžeme členit své příjmy a výdaje, tak abychom měli dokonalý přehled

 • Mřížka je setříděna tak, že příjmy jsou v horní části a pro přehlednost jsou označeny znakem + v zeleném pozadí. Oproti tomu výdaje se nacházejí ve spodní části mřížky a mají znak - v červeném pozadí.

 • Součty u pohybů jsou vždy uvedené jen za řádky zobrazené v pravé dolní části (č.5) formuláře, tím je dosaženo okamžitého přehledu o všech příjmech a výdajích po každém zadaném řádku do knihy. Součet pohybů je vyčíslen za časové období "od:-do:", které se nachází v části 3 vstupního formuláře.

 • Panel tlačítek (těsně nad mřížkou s druhy pohybu) obsahuje následující funkce

 • . Umožní založit novoý druh pohybu. Jeho stisk otevře jednoduchý dialog, kam zadáme pouze jméno pohybu a vybereme, zda se jedná o příjem, nebo výdaj. Druh pohybu je pak okamžitě připraven k použití. Dva druhy pohybu v jedné evidencin nesmí mít stejný název (aplikace na tuto skutečnost upozorní)

 • . Umožní přejmenovat druh pohybu. Řádky a zůstatky zůstanou zachovány. Pokud používáte košatější členění pohybů, je praktické si ty nejčastěji používané označit předčíslím např "00-". Název výdajů za jídla poak může vypadat takto "00-Jídlo". Předčíslím nemusí být označeny všechny pohyby, stačí jen u těch nejčastějších.

 • . Smaže druh pohybu, hlídá však aby tento pohyb nebyl nikdy v žádné knize použit (nesmí obsahovat ani jeden řádek). Pokd však máme nějaký pohyb, který již nějakou dobu nepoužíváme a chceme se jej "zbavit" musíme jeho řádky před jeho smazáním pomocí tlačítka .

 • .Přesune všechny řádky ze všech knih jednoho typu pohybu na jiný. Tuto funkci použijeme před smazáním druhu pohybu. V našem příkladě chceme smazat pohyb "opravy" na který již v budoucnu neplánujeme účtovat, nacházejí se na něm však řádky a program jej smazat nedovolí. Je to z toho důvodu, aby neovlivnil zůstatky v knihách. My jsme se však rozhodli tento nepoužívaný pohyb smazat. Musíme tedy převést všechny jeho řádky na jiný pohyb (např. Ostatní). Protože změna se může týkat mnoha knih je na tuto skutečnost uživatel upozorněn výstražným dialogem.

  .
  Po odsouhlasení varování vybereme cílový pohyb.

  .

  A potvrdíme tlačítkem [Uložit].

  Tuto funkci rovněž použijeme, pokud jsme si nadefinovali zbytečně bohatou strukturu nějakého výdaje (příjmu) k jejich sloučení. Rovněž před touto akcí je vhodné provést uložení dat evidence na disk pomocí funkce .Soubor->. Uložení

 • . V případě, že je aplikace používaná v síti a jiný uživatel pracuje na právě otevřené evidenci, obnoví data v mřížce a aktualizuje zůstatky (pokud zadal nějaké řádky do knih). Při použití pouze na jednom počítači neprovede tato funce žádnou akci.

 • . Uloží mřížku, tak jak je právě zobrazena do souboru, který se dá otevřít v excelu (open office nebo jiném tabulkovém procesoru). tato funkce je praktická, pokud chceme někomu poslat výkaz se zůstatky. Nebo pokud máme více knih (např 10 a více), tak potom v tomto souboru, můžeme pomocí tabulkového procesoru provádět různé propočty.

 • . Zobrazí koláčový graf, ve kterém je přehledně, vyčísleno, kolika procenty se každý druh pohybu podílel na celkovém obratu

 • . Přehledné porovnání poměru příjmů a výdajů za zvolené období ve vybrané knize (opět ve fromě koláčového grafu)

 • . Procentuální porovnání jednotlivých příjmů za zvolené období ve vybrané knize (koláčový graf)

 • . Procentuální porovnání jednotlivých výdajů za zvolené období ve vybrané knize (koláčový graf)

 • . Chronologický výpis řádků za vybraný pohyb za všechny knihy

 • . Chronologický výpis řádků za vybraný pohyb ve vybrané knize (dohledá položky, které se podílely na výsledné částce)

 • Ukázky grafů